Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga je javna knjiga, ki je namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. V zemljiško knjigo se vpisujejo nepremičnine, ki so lahko samostojen predmet stvarnih pravic. To so bodisi zemljiška parcela, lahko pa tudi objekt oz. njegov posamezen del.

V zemljiško knjigo se vpisujejo naslednje stvarne pravice:

 • lastninska pravica;
 • hipoteka;
 • zemljiški dolg;
 • služnostna pravica;
 • pravica stvarnega bremena;
 • stavbna pravica.

ter obligacijske pravice:

 • pravica prepovedi odtujitve oz. obremenitve, če je nastala na podlagi pravnega posla lastnika nepremičnine;
 • zakupna in najemna pravica;
 • predkupna oz. odkupna pravica, nastala na podlagi pravnega posla;
 • posebna pravica uporabe javnega dobra;
 • nekatere druge pravice, za katere tako določi zakon.

Uredimo vam vse vpise tako stvarnih kot obligacijskih pravic v ZK - kot so vknjižba, predznamba in zaznamba ter poočitev in plomba.

Elektronski dostop do zemljiške knjige: http://portal.sodisce.si/vpogledi/zk.portal

Prav tako za vas uredimo vpis etažne lastnine, ki je marsikje še popolnoma neurejen.Glavni pogoj za oblikovanje etažne lastnine je vsekakor lastništvo ene stavbe s strani več oseb. Etažna lastnina navadno nastane s pravnim poslom, torej pogodbo. Največkrat gre za pogodbo med solastniki zemljišča z večstanovanjsko hišo. Solastniki sklenejo pogodbo o oblikovanju etažne lastnine, ki mora obsegati izjavo vseh solastnikov, da želijo preoblikovati solastnino v etažno lastnino. Ta pogodba bo seveda podlaga za zemljiškoknjižni vpis, zato mora vsebovati zemljiškoknjižne podatke o nepremičnini, sklenjena mora biti v pisni obliki, podpisi vseh strank pa morajo biti notarsko overjeni.